Vedtægter

Vedtægter for Skanderborg-Stilling Skytteforening

§1 Foreningens navn er Skanderborg-Stilling Skytteforening.

Stk. 2: Dens virkeområde er Skanderborg Kommune 

Stk. 3: Foreningens hjemsted er Skanderborg.

Stk. 4: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen udadtil.

Stk. 5 Bestyrelsen kan i fællesskab udpege en eller flere personer til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort

Stk. 6: Foreningen er medlem af DGI Skydning, samt Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

Stk. 7: Foreningens formål er, ved skydning som idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Foreningen er upolitisk.

§2 Foreningen optager som medlem personer med dansk statsborgerskab eller fast ophold i Danmark. Aktivt skydende børn og voksne har hver sin kontingentkategori.

Stk. 2: Som aktivt medlem kan optages ikke-skydende forældre til aktivt skydende børn med henblik på erhvervelse af våbenpåtegning. Våbenpåtegningen skal overgå til barnet i det år det fylder 16 år. Denne medlemstype har sin egen kontingentkategori.

Stk. 3: Som aktivt medlem kan optages aktive ikke-skydende personer uden våbenpåtegning med henblik på at være frivillig i foreningen. Denne medlemstype har sin egen kontingentkategori.

Stk. 4: Er en skytte medlem af flere skytteforeninger, kan der kun deltages for en skytteforening indenfor samme sæson indenfor discipliner/distancer under DGI Skydning

Stk. 5: Ved overgangen fra en skytteforening til en anden skal der medbringes en våbentilladelse, der skal give oplysninger om, hvilket/hvilke våben skytten er i besiddelse af.

§3 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§4 Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§5 Som passivt medlem kan optages personer, der har interesse for skyttesagen. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingerne.

§6 Som ansvarshavende leder af skydningerne skal der altid under disse være en til stede og fungere som sådan, enten et af bestyrelsesmedlemmerne eller en anden dertil af bestyrelsens udpeget, kvalificeret person. Samtlige øvrige tilstedeværende skytter skal uophørligt efterkomme enhver anvisning eller ethvert påbud, der gives af den fungerende leder, som i modsat fald er pligtig at bortvise vedkommende fra skydepladsen og der efter snarest at indberette sagen skriftligt for bestyrelsen. I meget alvorlige tilfælde, hvor der eventuelt kan blive tale om udvisning af foreningen, kan bestyrelsen formene vedkommende medlem enhver adgang til deltagelse i skydningerne, indtil den førstkommende generalforsamling kan tage stilling til sagen og træffe en endelig afgørelse.

Stk. 2: Enhver skytte, som mener sig forurettet af en fungerende skydeleder, har ret til skriftligt at forebringe sagen for bestyrelsen. Har en leder misbrugt sin stilling eller overskredet grænsen for sin myndighed, kan et kvalitativt flertal af bestyrelsen straks afsætte vedkommende som leder. Vedkommendes status som leder, kan blive genoptaget, når sagen har været drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved grovere overtrædelser overbringes sagen til de fornødne myndigheder.

Stk.3: Generalforsamlingens beslutning kan af begge parter ankes til DGI Østjylland eller til  Dansk Skytte Unions amatør- og ordensudvalg afhængigt af den enkelte skyttes primære tilhørsforhold.

§7 Bestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende foreningens forhold med ansvar over for generalforsamlingen samt vælger fornødne repræsentanter til årsmøder i hhv. DGI Østjylland Skydning og Dansk Sportsskytte Forbund/Dansk Skytte Union.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges formanden af generalforsamlingen, hvilket sker hvert år. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen med hhv. 3 eller 4 og 3 eller 4 medlemmer hvert år.

Stk. 3: Generalforsamlingen søges afholdt årligt i marts måned og kan - hvis forholdene kræver det blive afholdt elektronisk.

Stk. 4: Bestyrelsen udpeger af sin midte en sekretær, der bl.a. tager referat af bestyrelsesmøder og rundsender disse til resten af bestyrelsen. Rundsendte referater er godkendte ved notat i referat fra efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger en næstformand. I formandens forfald fungerer næstformanden som sådan.

Stk. 6: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 7: Bestyrelsen har bemyndigelse til at oprette udvalg og udpege personer fra foreningens medlemskreds til ’ad hoc’-poster i en periode.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskabsforelæggelse

4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

6. Forslag til foreningens virke i det kommende år (herunder kontingent)

7. Eventuelt

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved elektronisk udsendelse af meddelelse direkte til medlemmerne og ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside med 4 ugers varsel.

Stk. 3: Eventuelle forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før.

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved elektronisk meddelelse direkte til medlemmerne og ved opslag i klubben og på foreningens hjemmeside og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder herom.

§10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt efter lovlig indvarsling. Alle beslutninger afgøres med almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer, et medlems udelukkelse af foreningen samt foreningens opløsning, kræver dog mindst 2/3 majoritet af de fremmødte. Hemmelig afstemning skal foretages, når blot et medlem ønsker dette.

§11 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§12 Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Skanderborg Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2022.

Bestyrelsen